Zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Mycie powierzchni szklanych

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Modernizacja centralnego ogrzewania w filii nr 15 przy ul. Fabianowo 2 – etap II – modernizacja kotłowni gazowej
Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Projekt umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt 7z

Odpowiedzi na zapytania pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia doc
Formularz oferty doc
Projekt umowy pdf
Potwierdzenie wykonania usługi z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji doc
Zakres przeglądu i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych xls
Odpowiedzi na pytania pdf
Umowa ze zmianami pdf

Odpowiedzi na pytania 14 luty 2019 r. pdf
Załącznik nr 3 Zakres przeglądów ppoż i in. ze zmianami pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Przegląd kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową i roczna usługa serwisowa w obiektach Biblioteki Raczyńskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf
Protokół z wyboru oferty pdf

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt umowy pdf


Postępowanie w sprawie przeglądów okresowych

Wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych , kontrolnych pomiarów i badań, prac konserwacyjnych oraz usług elektrycznych w budynkach Biblioteki Raczyńskich oraz we wszystkich placówkach, w których Biblioteka prowadzi działalność

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty docx
Załącznik nr 2 wzór umowy pdf
Załącznik nr 2a harmonogram terminowo-wartościowy w 2019 r. xlsx
Załącznik nr 2b harmonogram terminowo-wartościowy w 2020 r. xlsx
Załącznik nr 3 – przedmiot zamówienia – zakres usług docx


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku.

pdf


6/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pdf


6/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Informacja z otwarcia ofert
pdf


3/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 3/2018/pn).
Część II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części II

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część II
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część I
Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem 2 szt. routerów klasy UTM
pdf


5/2018/pn Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
pdf


3/2018/pn Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


4/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


4/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/2018/pn dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr 1 2018 pn na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku.
pdf


4/2017/pn Unieważnienie części postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu w 9-u częściach postępowania nr 4/2017/pn o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


7/2017/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


7/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 7/2017/pn na „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


6/2017/pn Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2.
pdf


7/2017/pn Odpowiedzi na zapytania 20.11.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 16.11.2017 dotyczące przetargu nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


4/2017/pn SPROSTOWANIE informacji z otwarcia ofert

pdf


4/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


6/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


5/2017/pn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


6/2017/pn Zmiana SIWZ związana z formularzem ofertowym

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść specyfikacji SIWZ pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy po zmianie doc


6/2017/pn Odpowiedzi na zapytania

Biblioteka Raczyńskich informuje że w dniu 06.11.2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nr 6/2017/pn na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu.
pdf


5/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


3/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Biblioteka Raczyńskich informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nr 2/2017/pn na Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu – nr ogłoszenia w BZP 567701-N-2017.
pdf


1/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na: Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A/37 w Poznaniu i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich.
pdf


1/2017/us Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020 r.”
pdf


1/2017/us Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich”

Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020”
Istotne Warunki Zamówienia pdf
Załącznik.nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pdf

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy doc

Załącznik nr 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków  pdf

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług pdf

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf

Załącznik nr 6 do IWZ- Wykaz osób  pdf

Załącznik nr 7 do IWZ – Wzór umowy pdf

Załącznik nr 8 do IWZ – Tajemnica przedsiębiorstwa pdf

Ogłoszenie o zamówieniu w BIP Biblioteki Raczyńskich (sprawy jednostki)

Rozmiar czcionki
Kontrast