Pracownie i Muzea
 
Muzea - pracownie literackie 
Biblioteki Raczyskich
[Godziny otwarcia]

 
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu jest jednym z oddziaw Biblioteki Raczyskich w pionie Zbiorw Specjalnych. Gwnym zadaniem muzew literackich jest pokazywanie pamitek po pisarzu, jego dorobku twrczego, zwizku pisarza z epok oraz podtrzymywanie pamici twrcy; wanym problemem jest oddziaywanie na zwiedzajcych poprzez stworzenie odpowiedniego nastroju ekspozycji i komentarza. 
    Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza powstao w czerwcu 1978 r. dziki fundacji Ignacego Mosia - kolekcjonera pamitek po Sienkiewiczu, ktry w akcie darowizny z dnia 5 padziernika 1977 r. stwierdzi: 
   Darczyca zastrzega sobie, e zbiory pozostan po wsze czasy w miecie Poznaniu, tworzc niepodzieln cao pod patronatem Biblioteki Raczyskich w Poznaniu.
    10 czerwca 1978 r. nastpio uroczyste otwarcie Muzeum. 
Ekspozycja - kolekcja Ignacego Mosia znalaza pikn opraw w zabytkowych wntrzach adaptowanych przez prof. Witolda Gyurkovicha. Ekspozycj muzealn zaaranowa projektant tak, e tem dla zbiorw I. Mosia uczyni wntrza salonw z przeomu XIX/XX w. 
W poszczeglnych salach znalazy miejsce wyroby rzemiosa artystycznego, dziea sztuki, ksiki itp. - wszystkie z krgu tematycznego "Sienkiewicz" oraz wtkw z jego twrczoci. Materia dotyczcy biografii pisarza i wyda poszczeglnych tytuw w 39 wersjach jzykowych umieszczony zosta w specjalnych szafach - tryptykach (fotografie z epoki pisarza, jego rodziny, przyjaci, dokumenty, listy itp.). W szafach tych znajduj si take rysunki Wiesawa niadeckiego - projekty scenografii do filmu "W pustyni i w puszczy" (premiera w padzierniku 1973 r.)
    Zbiory przez minione dwudziestopiciolecie byy stale uzupeniane przez Ignacego Mosia w kolejnych fundacjach w latach 1983, 1987, 1993 i w przekazach biecych, a do jego mierci (14 grudnia 2001 r.), a take przez du grup prywatnych darczycw i zakupy Biblioteki Raczyskich. Dziki tym darom i zakupom Muzeum wzbogacio przede wszystkim swj ksigozbir (dochodzc do 4000 vol.), a take zbiory sztuki, zwaszcza kolekcj medalierstwa, ktra w latach 1987-2001 znacznie powikszya si dziki ofiarnoci I. Mosia. Aktualnie mamy medale nie tylko o tematyce sienkiewiczowskiej, ale obejmujce ca literatur polsk (460 pozycji).
    Bezcennymi eksponatami s: odlew maski pomiertnej i prawej doni pisarza wykonane przez rzebiarza F. K. Blacka, take rkopisy pisarza i osb z nim zwizanych, zdjcia z epoki dotyczce Sienkiewicza i jego otoczenia, pierwsze wydania wszystkich powieci Sienkiewicza oraz  przekady na 39 jzykw, a w zbiorach sztuki znajduj si prace m.in. P. Stachiewicza, K. Pochwalskiego, W. uskina, W. Boratyskiego.

Muzeum proponuje: 
- zwiedzanie ekspozycji staej i wystaw czasowych, od poniedziaku do pitku w godz. 10:00 - 17:00 (wycieczki naley zamawia z wyprzedzeniem)
- tematyczne lekcje z zakresu ycia i twrczoci H. Sienkiewicza
- 10 wersji wystaw, ktre mona wypoycza; dotyczcych twrczoci i ycia pisarza, m.in. "Quo vadis w sztuce", "Kobiety w yciu Sienkiewicza", "Podre Sienkiewicza", "Dzieci w yciu i twrczoci Sienkiewicza".
- uniwersalny zestaw podstawowych informacji o Sienkiewiczu w fotografii (z oryginaw stanowicych wasno Muzeum).


Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza jest rwnie siedzib
Oddziau Wielkopolskiego Stowarzyszenia Muzealnikw Polskich


Nasz adres: 
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Oddzia Biblioteki Raczyskich
Stary Rynek 84
61- 772 Pozna
tel. 061-852-24-96
muzeumhs@bracz.edu.pl


 


 Pracownia-Muzeum Jzefa Ignacego Kraszewskiego powstaa w 1986 r. w oparciu o dar "kraszewscianw" poznaskiego bibliofila i kolekcjonera Mariana Walczaka (1926-1987), ktry sw kolekcj przekaza Miastu Poznaniowi, a Bibliotece pod opiek. Na t bogat kolekcj skadaj si: rkopisy i rysunki pisarza oraz ksigozbir (ponad 2000 woluminw) z wydaniami dzie pisarza, wrd ktrych jest ponad 200 pierwodrukw, a nadto szereg opracowa dotyczcych twrczoci Tytana Pira.

Niezalenie od kolekcji Mariana Walczaka, w Muzeum tym znalaz swoje miejsce zbir darw jubileuszowych, jakie pisarz otrzyma w hodzie od spoeczestwa polskiego z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twrczej, obchodzonego uroczycie w Krakowie w 1879 r. Dar ten stanowi: albumy i adresy jubileuszowe, puchary, rzebiony fotel, szafka do monet, medale oraz liczne bibeloty wykonane z najwyszym kunsztem. Pamitki te s niezwykymi dzieami sztuki, wskazujcymi rang i kult, jaki otacza pisarza w trudnych dla Polakw czasach utraty niepodlegoci.

Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego
Oddzia Biblioteki Raczyskich
Pozna, ul. Wroniecka 14,
tel. 061-855-12-44
klupp@bracz.edu.pl

Czynne: od wtorku do pitku w godz. 10.00 - 14.00
 


 
 
 Mieszkanie-Pracowni Kazimiery Iakowiczwny utworzono w mieszkaniu poetki - w pierwsz rocznic jej mierci - 16 lutego 1984 r. By zachowa czstk wiata poetki, pozostawiono na swoim miejscu sprzty, ksiki, przedmioty codziennego uytku i obrazy wypeniajce to wntrze. Przybya tylko ekspozycja biograficzno-literacka. 
   W gablotach znajduj si m.in.: fotokopia wiadectwa ukoczenia studium jzyka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotw z 1911 roku - debiutu ksikowego Iakowiczwny, emblematy uzyskane przez poetk pracujc jako siostra miosierdzia podczas I wojny wiatowej. Lata midzywojenne obrazuj fotografie i fotokopie dokumentw, ukazujce jej prac w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wrd nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nie zabrako take fotokopii fragmentw przemwie, listw poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosawa Iwaszkiewicza.
Znajduje si tu rwnie gablota z mask pomiertn poetki, wykonan przez Jzefa Petruka oraz portret poetki namalowany przez Janin ubowsk.

W przedpokoju urzdzona zostaa ekspozycja czci dorobku wydawniczego poetki. Tutaj rwnie eksponowana jest gipsowa gowa poetki, bdca prac dyplomow Wodzimierza Tadyszaka w Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu.
Na cianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamitkowa zaprojektowana przez artyst-plastyka Jzefa Stasiskiego. Na tablicy umieszczony zosta fragment wiersza poetki:

Kiedy trzeba bdzie i w dalek ciemno
Choby ta jedna ni zostaa ze mnie

W Muzeum co roku spotykaj si i wituj swj debiutancki sukces laureaci oglnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Kazimiery Iakowiczwny.

Mieszkanie-Pracownia mieci si przy ul. Gajowej 4 m. 8; dla zwiedzajcych
czynne jest w poniedziaki w godz. 13-15 i czwartki w godz. 16-18; tel. 061-847-36-45.


 
 
 Izba Pamici Jerzego Pertka utworzona zostaa w mieszkaniu, w ktrym tworzy i spdzi ostatnie lata ycia ten najwybitniejszy polski marynista, znawca dziejw polskiej floty handlowej i wojennej. Izba powstaa w 1992 r. z daru rodziny pisarza. Zarwno ksigozbir jak i notatki dokumentacyjne, a take bogaty zbir prasy marynistycznej, s obecnie udostpniane do prac naukowych.

Kontakt: Jerzy Matysiak, tel. 061-853-66-71 w. 22
zbpertek@bracz.edu.pl
 
 


 Powstanie Orodka Dokumentacji Wielkopolskiego rodowiska Literackiego zainicjowano w latach osiemdziesitych w celu dokumentowania cigoci tradycji literackiej regionu i chronienia przed rozproszeniem jej dorobku. W caoci zbiorw wyodrbniono trzy zespoy: ksigozbir (m. in. pisarstwo autorw wielkopolskich), spucizny literackie (m.in. pamitki osobiste, wycinki prasowe, fotografie, listy, dzienniki) oraz dokumentacj literack wraz z kartotek biograficzno-dokumentacyjn. Znajduje si tu rwnie, przekazane Bibliotece Archiwum Zwizku Literatw Polskich (1929-1983) oraz Archiwum Wydawnictwa Poznaskiego (1956-1992).
Orodek mieci si w kamieniczce przy ul. Wronieckiej 14, tel. 061-855-12-44.
klupp@bracz.edu.pl
 
 


 Dokumenty ycia spoecznego (DS), zwane s te drukami ulotnymi i "efemerydami". Wedug definicji zamieszczonej w opracowaniu "Bibliotekarstwo" pod red. Zbigniewa migrodzkiego mianem DS okrela si materiay graficzne o charakterze informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym, ktre s wynikiem dziaalnoci rnych grup spoecznych (instytucji i organizacji). Powstaj zazwyczaj dla osignicia doranych celw, wynikajcych z celu dziaalnoci ich wydawcy. Ukazuj si w formie broszur, jednodniwek, afiszy, plakatw, programw, zaprosze, prospektw, drukw reklamowych, ulotek, instrukcji, biuletynw, sprawozda.

Oddzia DS Biblioteki Raczyskich gromadzi i udostpnia:

- wydawnictwa informacyjne, propagandowe z terenu Poznania i Wielkopolski
- programy, plakaty, afisze teatralne, koncertowe i okolicznociowe
- katalogi wystaw, zaproszenia
- materiay propagandowe organizacji spoecznych i politycznych
- materiay z kampanii wyborczych
- jednodniwki i druki okolicznociowe
- wydawnictwa handlowe, reklamowe przedsibiorstw, placwek kulturalnych i naukowych
- obwieszczenia wadz i urzedw
- prospekty turystyczne i handlowe
- spisy telefonw, rozkady jazdy, taryfikatory, cenniki, bilety wstpu i komunikacyjne
- czasopisma przeznaczone do uytku wewntrznego


Oddzia DS Biblioteki Raczyskich gromadzi dokumenty zwizane z Poznaniem i Wielkopolsk oraz niektre materiay oglnopolskie (np. urzedw administracji centralnej, partii politycznych, organizacji spoecznych a take druki unikatowe). Zbiory Oddziau Dokumentw ycia Spoecznego licz ponad 52 tys. egzemplarzy (grudzie 2005). Zdecydowana wiekszo zostaa wydana po 1945 r. Sposrd dokumentw starszych cenny jest zbir Komitetu Obrony lska z lat 1921-22 oraz statuty organizacji i towarzystw dziaajcych od II po. XIX w. do 1939 r. W zbiorach znajduje si take kilka tytuw czasopism konspiracyjnych wydawanych w czasie II wojny wiatowej.
Bogaty jest zbir drukw niezalenych, wydanych poza zasigiem cenzury z lat 1978-1989. Znajduje si tu ponad 450 tytuw czasopism niezalenych, a take ulotki, odezwy, afisze, dokumenty osobiste.

Zbiory DS s udostpniane od poniedziaku do pitku w godz. 8:00-15:00.
ODDZIA DOKUMENTW YCIA SPOECZNEGO BIBLIOTEKI RACZYSKICH
61-673 Pozna, ul. Wroniecka 14, tel. 061 85512 44, klupp@bracz.edu.pl

APELUJEMY !
Do instytucji, urzdw i osb prywatnych o przekazywanie wydawnictw i drukw ulotnych, ktre w przyszoci mog sta si nieocenionym rdem informacji o yciu kulturalnym, politycznym i gospodarczym regionu.