Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu z siedzibą pl. Wolności 19, 61-739 Poznań, telefon: 61 885 8962.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu możliwy jest pod adresem email iodo@bracz.edu.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
 4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
 7. Użytkownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Użytkownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 9. Podanie przez Użytkownika Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
 10. Dane Użytkownika Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula zgody dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Rozmiar czcionki
Kontrast