Informacje
Zasady korzystania z księgozbioru naukowego

 
 
Komunikat Czytelni Czasopism i Czytelni Ogólnej


W związku z przeprowadzką magazynów
do odwołania nie udostępnia się księgozbioru Wojciechowskich (MZW).
Za trudności przepraszamy !


BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
ul. Św. Marcin 65 

czynna 
 

 
Katalogi 
Czytelnia
Wypożyczalnia
Kserograf
Poniedziałek
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00 
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
16:30 - 19:30
Wtorek
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
16:30 - 19:30
Środa
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
16:30 - 19:30
Czwartek
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
16:30 - 19:30
Piątek
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
16:30 - 19:30
Sobota
9:00 - 20:00 
9:00 - 20:00 
9:00 - 14:00
9:00 - 13:00
13:30 - 16:30
Niedziela
NIECZYNNE
10:00 - 14:00
NIECZYNNE
NIECZYNNE

 
 

 
 


Zasady korzystania z księgozbioru naukowego 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 
przy ul. Święty Marcin 65
 

I. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMACHU PRZY UL. ŚWIĘTY MARCIN 65 W POZNANIU
§ 1

1. Zbiory biblioteczne udostępniane są w dni powszednie, tj. od poniedziałku do soboty, w godzinach:
Czytelnia Ogólna - 9.00 - 20.00 (oraz w niedziele w godz. 10.00 - 14.00)
Czytelnia Czasopism - 9.00 - 20.00
Katalogi i Informacja - 9.00 - 20.00
Centralna Wypożyczalnia - 9.00 - 18.00 (w soboty w godz. 9.00 - 14.00)
2. O zmianach w godzinach otwarcia informuje P.T. Czytelników Dyrekcja Biblioteki poprzez dodatkowe ogłoszenia.

§ 2


1. Z Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończły 14 lat.
2. W celu dokonania zapisu do Centralnej Wypożyczalni i założenia konta czytelnika należy przedstawić dokument tożsamości i wypełnić deklarację - otrzymuje się wtedy kartę biblioteczną. W przypadku, gdy czytelnik posiada już taką kartę z innej placówki może nią otworzyć także konto w CW.
3. Konto czytelnika aktywne jest przez rok kalendarzowy. W celu przedłużenia ważności konta czytelnika na następny rok kalendarzowy należy je aktywować.
4. Wysokość opłat za aktywację karty bibliotecznej reguluje "Cennik usług bibliotecznych" wydany odrębnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki. Opłata za wydanie duplikatu zagubionej karty wynosi 10 zł.
5. Z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism oraz Działu Informacji można korzystać, pozostawiając u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości.

§ 3

Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w niej wierzchnie okrycia oraz teczki, torby, plecaki, siatki itp.

§ 4

1. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także jedzenia i picia.
2. W Czytelniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ciszy.

§ 5

1. W Czytelni Ogólnej można korzystać z książek z księgozbioru podstawowego oraz księgozbioru podręcznego.
W Czytelni Czasopism korzystać można z czasopism bieżąco prenumerowanych i z czasopism z księgozbioru podstawowego.
W Dziale Informacji można korzystać z księgozbioru podręcznego tego Działu.
Wszystkie te zbiory mają charakter prezencyjny i nie wypożycza się ich na zewnątrz Biblioteki.
2. Z księgozbiorów podręcznych i czasopism przechowywanych w czytelniach korzysta się - bez wypełniania rewersów - za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. Czytelnicy nie mają dostępu do półek.
3. Zamawiając książki czy czasopisma znajdujące się w magazynach należy wypełnić rewers. Rewers musi być wypełniony starannie i czytelnie podpisany.
4. Rewersy wybiera się do realizacji co 30 minut, począwszy od godz. 9.00 do 19.30. Rewersy wrzucone po 19.30 są realizowane w dniu następnym. Czas oczekiwania na zamówione pozycje wynosi do 30 minut, licząc od momentu wybrania rewersu do realizacji.
Czasopisma o sygnaturach "ZC" realizowane są dwa razy w tygodniu: na wtorek i na piątek. 
5. Z księgozbioru podstawowego i księgozbiorów podręcznych można zamówić jednorazowo do 4 woluminów.
6. W niedziele nie realizuje się zamówień z magazynów.
7. Jeżeli czytelnik pragnie korzystać w dniach następnych z zamówionych pozycji z magazynu, dyżurny bibliotekarz zatrzymuje je (najwyżej do 10 woluminów) na okres do 7 dni. Każde wykorzystanie przedłuża termin rezerwacji w Czytelni na następne 7 dni.
8. Pozycje zamówione do Czytelni i zarezerwowane - są udostępniane wszystkim czytelnikom w kolejności zgłoszeń. Nie stosuje się wyłączności w korzystaniu z zamówionych pozycji dla osób, na których koncie odłożono książki.

§ 6

1. Wszystkie książki z księgozbioru Centralnej Wypożyczalni są wypożyczane do domu.
2. Książki wypożycza się na podstawie rewersu. Realizacja rewersów jest natychmiastowa.
3. Czytelnik może wypożyczyć jednocześnie do 6 woluminów.
4. Książki wypożycza się na okres 30 dni. Termin zwrotu można przedłużyć osobiście lub telefonicznie. Maksymalny okres wypożyczenia wynosi 6 miesięcy.
5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książki przed upływem terminów określonych w pkt. 4.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI (CZASOPISMA)

§ 7

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
2. Jeżeli czytelnik nie zgłosi uszkodzenia, to przyjmuje się, że w chwili udostępnienia książka (czasopismo) była w dobrym stanie.
3. Zagubioną lub zniszczoną książkę (czasopismo) czytelnik zobowiązany jest odkupić lub uiścić równowartość książki w gotówce (według ceny rynkowej), względnie - za zgodą Biblioteki - dostarczyć inną, wskazaną przez bibliotekarza książkę.
4. Nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki powoduje wstrzymanie realizacji zamówień czytelnika.

§ 8

1. Za niedotrzymanie terminu zwrotu książki wypożyczonej z Centralnej Wypożyczalni, czytelnik płaci karę za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu w wysokości 0,20 zł od jednego tomu za każdy dzień zwłoki.
2. Po upływie 30 dni od terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła upomnienie.
3. Gdy wyżej określone postępowanie nie da rezultatu, Biblioteka występuje na drogę sądową według swego wyboru.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną. Informacji w tym zakresie udziela dyżurny bibliotekarz w Czytelni.
2. Usługi wypożyczeń międzybibliotecznych są częściowo odpłatne - zakres i wysokość tych opłat określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biblioteki.

§ 10

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki - czasowo lub na zawsze.
2. O pozbawieniu czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki decyduje Dyrektor Biblioteki.

§ 11

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownik Działu Udostępniania Zbiorów - w zakresie spraw dotyczących Czytelni i Wypożyczalni lub kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego - w zakresie spraw dotyczących katalogów i informacji.