Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Bibliografie Skip to contentKatalog Online:  

Bibliografie Drukuj

Prezentowany poniżej wybór baz może pomóc uczniom, studentom i wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniach bibliograficznych na różnorodne tematy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

Bazy danych Biblioteki Narodowej
Bazy BN są elektroniczną formą bibliografii narodowej, zawierają m.in bazę Książki polskie od roku 1976 - elektroniczny zapis pozycji rejestrowanych w  Przewodniku Bibliograficznym. Baza Artykuły z czasopism polskich od roku 1996 zawiera opisy bibliograficzne artykułów wybranych z około 1800 czasopism. Baza Artykuły z gazet i tygodników polskich od roku 1996 zawiera opisy bibliograficzne artykułów wybranych z 24 czasopism.

Bazy Biblioteki Sejmowej
Baza ART zawiera opisy artykułów z wybranych 30 czasopism polskich od 1995 roku. Baza obejmuje polskie artykuły prasowe o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej.

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera
EBBE jest obliczonym na kilka lat projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

LITERATURA

Polska Bibliografia Literacka
Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1988-2000. Bibliografię opracowuje Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN.

Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939, Instytut Badań Literackich PAN).

ARTON - Polska Literatura Humanistyczna
Baza udostępniana na stronie Uniwersytetu Śląskiego, indeksuje 24 czasopisma z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego z lat 1987-2010, nieaktualizowana.

SZTUKA

Film w prasie polskiej
Baza recenzji tworzona przez Bibliotekę i Ośrodek Informacji Filmowej PWSFTiT w £odzi.

E-teatr
Wortal udostępnia bazę recenzji teatralnych, prowadzoną od marca 2004 roku.
Ponadto starsze recenzje można znaleźć także w bazie realizacji.

Encyklopedia teatru polskiego
to internetowy portal o otwartej treści, łączący elementy klasycznie uporządkowanego wydawnictwa naukowego i źródłowej platformy tematycznej. Encyklopedia obejmuje hasła przedmiotowe dotyczące zjawisk i terminów teatralnych, hasła osobowe, czyli rozwijany i uzupełniany leksykon osób związanych z życiem teatralnym, rejestr premier na polskich scenach dramatycznych, muzycznych, lalkowych oraz wybranych teatrów nieinstytucjonalnych, kalendarium wydarzeń ukazujących historię polskiego teatru na osi czasu w kontekście historii teatru na świecie oraz bazy danych gromadzące informacje dotyczące historii teatrów i zespołów, Teatru Telewizji, Teatru Polskiego Radia, architektury teatralnej, scenografii, krytyki etc. Encyklopedia jest tworzona przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych. Bazy danych powstają w Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego. Informacje o krytykach teatralnych przygotowuje zespół pod kierunkiem prof. Ewy Wąchockiej (Uniwersytet Śląski). Cyfrowe wersje książek i czasopism tworzone są we współpracy z POLONĄ Biblioteki Narodowej.

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki
Baza tworzona przez Ośrodek Kultury "Biblioteka Polskiej Piosenki" w Krakowie.Głównym źródłem do opracowania rekordów są przede wszystkim publikacje oraz sami twórcy, artyści, jak również eksperci – w tym publicyści i dziennikarze muzyczni. Ponadto wykorzystywane są bazy danych Biblioteki Narodowej, Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT oraz Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich KARO. Uzupełnieniem informacji są również autoryzowane strony internetowe instytucji naukowych, zespołów oraz pasjonatów.

HISTORIA

Bibliografia Historii Polskiej
Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1988–2007.

BazHum - baza bibliograficzna
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie - od początku ich ukazywania się do numerów bieżących.

BazHum - baza pełnotekstowa
Równolegle z bazą bibliograficzną Muzeum Historii Polski udostępnia bazę pełnotekstową, która przynosi dostęp do naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

ETNOGRAFIA

Bibliografia Etnografii Polskiej
Baza obejmuje publikacje wydane w latach 1986-2005 i będzie w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana w kolejnych latach. Zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.

PEDAGOGIKA

Baza Pedagog
Baza udostępniana na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera informacje  o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Baza Edukator
Baza tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rejestruje książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, recenzje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji.

Problemy Niepełnosprawnych
Baza rejestruje artykuły z 560 czasopism, książki, prace zbiorowe i fragmenty prac zbiorowych oraz publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty szeroko pojętej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki społecznej, prawa oraz wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

GEOGRAFIA

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku
Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

RELIGIOZNAWSTWO

Bazy Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego od 1990 roku.
Bibliografia Historii Kościoła za lata 1944-1984.
Bibliografia Nauk Kościelnych za lata 1940-1979.
Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki, rejestruje piśmiennictwo od XV wieku.

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych
Baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie indeksuje zawartość 192 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych oraz zawartość 414 prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych).

SPORT

SPORT. Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu
Baza opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych, od 1990 r. (sukcesywnie uzupełniana o starsze roczniki).

WOJSKOWOŚĆ

Bazy bibliograficzne CBW
Kilkadziesiąt baz tworzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

BIBLIOGRAFIE REGIONALNE

WIELKOPOLSKA

Bibliografia historii Wielkopolski za lata 1939-2000 - na stronie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Bibliografia Regionalna Wielkopolski - na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Baza rejestruje piśmiennictwo dotyczące regionu, w tym: książki, mapy, foldery oraz artykuły z czasopism lokalnych (także z dzienników).  Obejmuje głównie materiały od roku 1997, w ograniczonym zakresie starsze.

Katalog rozproszony Bibliografii Regionalnych bibliotek publicznych woj. wlkp.

Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej XIX I XX w.
Baza tworzona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

INNE REGIONY

BR@MA: Bibliografia Regionalna Małopolski

Bazy bibliograficzne tworzone przez małopolskie biblioteki publiczne, m.in. Wanda: artykuły o Krakowie (1995-2003), Krak: książki o Krakowie (1995-2002), Książki o Krakowie (1900-1939) oraz bazy bibliograficzne powiatów województwa małopolskiego.

Bibliografia województwa mazowieckiego Cz. 1 i 2
Część pierwsza "Bibliografii województwa mazowieckiego" rejestruje piśmiennictwo w pięciu niezależnych spisach bibliograficznych, obejmujących tereny byłych województw:ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.
Część druga - "Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej" - jest bibliografią terytorialną, przedmiotową o zasięgu wyznaczonym przez dawne granice województwa warszawskiego, dziś pokrywające się w zasadzie z granicami powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego oraz Warszawa, Warszawa-Zachód.

Bibliografia Ziemi Lubuskiej
Bibliografia Ziemi Lubuskiej zawiera piśmiennictwo dotyczące regionu, zwanego umownie Ziemią Lubuską, obejmującego terytorium wyznaczone przez granice administracyjne. W latach 1975-1998 były to województwa gorzowskie i zielonogórskie, a od 1999 roku województwo lubuskie. W bibliografii uwzględnione są wydawnictwa zwarte (książki), ciągłe i czasopisma, zarówno publikacje naukowe jak i artykuły prasowe, a także fragmenty większych całości o regionie. Baza bibliograficzna obejmuje piśmiennictwo od 1991 roku i uzupełniana jest na bieżąco. Sukcesywnie wprowadzane są opisy z lat wcześniejszych.

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska
Opracowywana przez biblioteki publiczne Dolnego Śląska, zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism regionalnych i lokalnych wydawanych na Dolnym Śląsku.

Bibliografia Historii Śląska
Opracowywana przez Pracownię Bibliografii Historii Śląska (Uniwersytet Wrocławski). Uwzględniono w niej zarówno monografie, jak i zawartość wydawnictw zbiorowych oraz czasopism (z wyłączeniem prasy codziennej i tygodników).  Baza zawiera materiał bibliograficzny z lat 1990-2010.

Bibliografia Pomorza Zachodniego
Baza  Bibliografia Pomorza Zachodniego tworzona jest od 2000 roku. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet ogólnokrajowych i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały i ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recenzji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych. Bibliografia powstaje w Pracowni Bibliografii Pomorza Zachodniego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Bibliografia Lubelszczyzny
Tworzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

Bibliografia Warmii i Mazur
Bibliografia Warmii i Mazur tworzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie i obejmuje piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego od 2001 roku. Rejestruje m. in. książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, dokumenty niepublikowane oraz zawartość prasy lokalnej.