Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Wykaz publikacji o Bibliotece Skip to contentKatalog Online:  

Wykaz publikacji o Bibliotece Drukuj
 

 


 

Historia Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1939

 • Alek-Kowalski T., Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce : socjologiczne studium porównawcze, Wrocław 1970, 214 s. [Edward Raczyński i Tytus Działyński, Biblioteka Raczyńskich i Biblioteka Kórnicka].
 • Bederska E., Edward hr. Raczyński i Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1924, 43 s.
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, "Przyjaciel Ludu" 1834, t. 1, nr 1, s. 4.
 • Boras Z., Trzeciakowski L., W dawnym Poznaniu : fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918, Poznań 1974, s. 257-260.
 • Demby S., Biblioteki : (spis, historia i charakterystyka zbiorów). "Nauka Polska" 1927, t. 7, s. 162-221.
 • Dzieje Wielkopolski, t. 2: lata 1793-1918. Poznań 1973, s. 232-233, 279-281.
 • Edward Raczyński mecenas nauki i sztuki - patriota i społecznik : materiały z sesji popularnonaukowej w Środzie Wielkopolskiej z cyklu "Szlakiem zasłużonych Wielkopolan", Środa Wielkopolska 1972, 60 s.
 • Grot Z., Życie umysłowe w latach 1793-1870, [w:] Dziesięć wieków Poznania, Poznań 1956, t. 2, s. 69-76.
 • Hat G., Zur Baugeschichte des Raczyńskischen Palais in Posen, "Historische Monatsblätter für die Provinz Posen" 1915 Jg. 16, nr 11/12, s. 181-184.
 • Kaczkowski A., Biblioteka Raczyńskich, Warszawa-Poznań 1978, 100 s.
 • Kosidowski Z., Z okresu złotego kultury Poznania : "Tygodnik Literacki" 1838-1845, Poznań 1938, s. 19-37.
 • Kosman M., Swojemu miastu : działalność Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w latach 1829-1845, Poznań 1979, 71 s.
 • Kubiak S., Biblioteki : pod zaborem pruskim (1794-1918), [w:] Nauka w Wielkopolsce, Poznań 1973, s. 112-113.
 • Kurtzmann L., Geschichte der Raczyńskischen Bibliothek in Posen, [w:] Sosnowski M. E., Kurtzmann L., Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen, Bd. 1, Posen 1885.
 • Laubert M., Die Raczyńskischen Bibliothek und die Posener Gymnasiasten, "Aus dem Posener Lande" 1915, Jg. 10, nr 7, s. 335.
 • Michalski J., Warunki rozwoju nauki polskiej, [w:] Historia nauki polskiej, t. 3: 1795-1862, Wrocław 1977, s. 158.
 • Motty M., Przechadzki po mieście, t. 1, Warszawa 1957, s. 202-205, 669-671.
 • Obchód stulecia Biblioteki Raczyńskich, "Przegląd Oświatowy" 1929, R. 24, nr 7/8, s. 203.
 • Pohorecki F., Drugi Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu, "Kwartalnik Historyczny" 1929, R. 43, t. 2, s. 176-181.
 • Raczyński E., Statut Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z 1829 roku [reprodukcja rękopisu pierwszego statutu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich], wstęp K. Ewicz, Poznań 1979, 56 s.
 • Ratajski C., Na stulecie Biblioteki Raczyńskich dnia 30 V 1929 roku, [w:] Ratajski C., Mowy 1929-1933, t. 2, Poznań 1934, s. 22-25.
 • Ruszczyńska T., Sławska A., Architektura i urbanistyka do 1939 r., [w:] Dziesięć wieków Poznania, t. 3, Poznań 1956, s. 46-49.
 • Sobańska A., Gdy Biblioteka miała sto lat, „Winieta” 2014 nr 2, s. 8–9.
 • Sprawa Biblioteki Raczyńskich, [przez] J. S., "Tygodnik Ilustrowany" 1902, nr 47, s. 935, 936.
 • Statut der von dem Grafen Edward v. Raczyński gegründete öffentlichen Bibliothek in Posen, Posen 1829, 16 s.
 • Szulc-Golska B., Wiadomości z życia bibliotek poznańsko-pomorskich, "Przegląd Biblioteczny" 1937, R. 11, z. 2, s. 140-145.
 • Warschauer A., Deutsche Kulturarbeit in der Ostmark : Erinnerungen aus vier Jahrzehnten, Berlin 1926, 324 s. [rec. A. Wojtkowski, "Roczniki Historyczne" 1926, R. 2, s. 288-291.]
 • Wojtkowski A., Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 1829-1929, [w:] Wojtkowski A., Edward Raczyński i jego dzieło, Poznań 1929, s. 305-420; także w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, Poznań 1929, s. 23-37.
 • Wojtkowski A., Biblioteka Raczyńskich 1919-1928, [w:] Księga pamiątkowa miasta Poznania, Poznań 1929, s. 325-331.
 • Wojtkowski A., Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, jej bibliotekarze i katalogi, "Przegląd Biblioteczny" 1929, R. 3, z. 2, s. 97-109.
 • Wojtkowski A., Edward Raczyński i jego dzieło, Poznań 1929, 420 s. [rec. Korpała J., "Przegląd Biblioteczny" 1929, R. 3, s. 416-421; (Polemika: Wojtkowski A., tamże, s. 538-542; Korpała J., "Przegląd Biblioteczny" 1930, R. 4, s. 95-98); Krotoski K., "Kwartalnik Historyczny" 1931, t. 45, s. 407-414; Zaleski Z., "Kronika Miasta Poznania" 1929, R. 7, s. 345-346].
 • Wojtkowski A., Edward Raczyński 1786-1845, [w:] Wybitni Wielkopolanie XIX wieku, Poznań 1959, s. 31-66; także: wyd. 2, Poznań 1966, t. 1, s. 9-39.
 • Wojtkowski A., Stulecie Biblioteki Raczyńskich, [dod. Nieznane listy Edwarda Raczyńskiego pisane w sprawie Biblioteki Raczyńskich], "Kronika Miasta Poznania" 1929, R. 7, nr 2, s. 133-147.
 • Zagarniecie Biblioteki Raczyńskich, "Przewodnik Bibliograficzny" 1902, R. 25, nr 12, s. 187 [nadto: tamże, nr 4, s. 66; nr 5, s. 79; nr 8/9, s. 125].
 • Zaleski Z., Miejskie placówki kulturalne, [w:] Księga pamiątkowa miasta Poznania, Poznań 1929, s. 307-324.
 • [Zaleski Z.] Z. Z., Stulecie istnienia Biblioteki Raczyńskich, "Kronika Miasta Poznania" 1929, R. 7, nr 2, s. 156-160.
  Powrót do góry
Historia Biblioteki Raczyńskich po 1939 roku
 • (BBL), Poznańska wideoteka, "Wprost" 1988, nr 20, s. 28.
 • Bajerowicz M., Sienkiewiczowski relikwiarz : [Muzeum Literackie H. Sienkiewicza], "Wprost" 1983, nr 42, s. 23-27.
 • Baszko A., Biblioteka Raczyńskich w czasie okupacji, „Kronika Miasta Poznania” 3/2009, s. 173-188.
 • Baumgart J., Biblioteki poznańskie w latach 1939-1945, "Bibliotekarz", R. 13, s. 92-93.
 • Biblioteka Raczyńskich : 1829-1989, oprac. J. Dembski, Poznań 1989, 24 s.
 • Biblioteki poznańskie po wojnie, "Polska Ludowa", 1946, R. 2, nr 99, s. 5.
 • Biliński L., Kolekcje historyczne i literackie w zbiorach bibliotek publicznych, "Poradnik Bibliotekarza" 1994, nr 7-8.
 • Bugajewska M., Spuścizna prof Stefana Dąbrowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 2000, nr 6/7, s. 203-209.
 • Bugajewska M., Spuścizna Aleksandry i Bolesława Leitgeberów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 2001/2002, nr 8/9, s. 249-251.
 • Danecki R., Książnica Raczyńskiego, "Wiadomości Kulturalne" 1996, nr 11, s. 21.
 • Dembski J., Biblioteka "otwarta", "Nurt" 1974, nr 5, s. 6-8.
 • Dembski J., Biblioteka Raczyńskich (1829-1989), "Nurt" 1989, nr 5, s. 14.
 • Dembski J., Co to znaczy nowocześnie? Rozm. przepr. Hel., "Trybuna Ludu" 1976, nr 58, s. 8.
 • Dembski J., Dokumentowanie dorobku twórców poznańskich, "Bibliotekarz" 1994, nr 7/8, s. 25-28.
 • Dembski J., Koncepcja sieci bibliotek publicznych w Poznaniu, [w:] Biblioteki publiczno-szkolne. Olsztyn 1996, s. 56-59.
 • Dembski J., Die Koordinationskommission für Bibliotheken in Poznań : Einige Bemerkungen über ihre Tätigkeit, "Zentralblatt für Bibliothekswesen" 1961, Jg. 75, H. 10, s. 452-454.
 • Dembski J., Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w latach 1960-1973, "Kronika Miasta Poznania" 1974, R. 42, nr 3, s. 77-90.
 • Dembski J., The Raczyński Library, tłum. K. Diehl, "Polish Library Today" 1993, vol. 2, s. 41-46.
 • Dembski J., Z doświadczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, "Kultura i Życie" 1974, nr 5, dod. s. 8-11.
 • Dembski J., Kubiak S., Biblioteki miasta Poznania : informator, Poznań 1968, s. 15, 24, 27, 88-97.
 • Domańska A., Teatralia w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 1995.
 • Domańska A., Teatralia w zbiorach specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego, "Bibliotekarz" 1985, nr 8, s. 27-29.
 • Domańska A., Zbiory naukowe Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator, Poznań 1995.
 • Dyl L., Poetessa w poczekalni : [Mieszkanie-Pracownia K. Iłłakowiczówny], "Poznaj Swój Kraj" 1993, nr 2, s. 22-23.
 • Edward Raczyński 1786-1845 : bibliografia (wybór), oprac. V. Stochaj, Poznań 1991.
 • Ewicz K., Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego... : informator, Poznań 1975], 39 s.
 • Ewicz K., Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, [w:] Biblioteki Wielkopolski, Poznań 1983, s. 233-244.
 • Ewicz K., Waliński J., Czytelnictwo w mieście Poznaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" 1969 (nr 70) Biblioteka, z. 8, s. 67-94.
 • Frieske J., Biblioteki ruchome jako forma pracy z czytelnikiem zbiorowym, "Bibliotekarz" 1946, R. 13, nr 8/9, s. 169-171.
 • [Frieske J.] jf, Otwarcie Biblioteki Publicznej Stoł. M. Poznania, "Kronika Miasta Poznania" 1945, R. 18, nr 1, s. 39.
 • Głowinkowska A., Mini-graf - powielacz do kart katalogowych, "Bibliotekarz" 1976, R. 43, nr 3, s. 59-61.
 • Głowinkowska A., Powielanie kart katalogowych na maszynie adresarce typu "Adrema", "Bibliotekarz" 1964, R. 31, nr 4, s. 114-116.
 • Gołębiewska D., Ekslibris 2001 : katalog : wystawa prac drugiej edycji 19.10.-30.11.2001, Poznań 2001.
 • Gołębiewska D., Wielkopolska w ekslibrisie : katalog : wystawa pokonkursowa 20.11.-20.12.1998, Poznań 1988.
 • Gumowska K., Czytelnicy o Bibliotece : (analiza ankiety), "Bibliotekarz" 1962, R. 29, nr 3/4, s. 106-111.
 • Gumowska K., Poznański eksperyment udostępniania literatury obcojęzycznej, "Bibliotekarz" 1963, R. 30, nr 5, s. 116-117.
 • Gumowska K., Specjalizacja księgozbioru - nowa forma pracy z czytelnikiem, "Bibliotekarz" 1977, R. 44, nr 4, s. 104-105.
 • Horodecka I., Biblioteka Raczyńskich 1829-1999 najstarsza publiczna książnica Wielkopolski, "Przegląd Wielkopolski " 1999, nr1-2 (43-44), s.50-56.
 • Informator [Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego] : 1829-1959 = Information, Poznań 1959, 20 s.
 • Jaśkowiak F., Zabytki poznańskie po pożodze, Poznań 1945, 18 s.
 • Jeleńska M., Konkurs na projekt rozbudowy Biblioteki Raczyńskich, "Architektura Murator", 2004 nr 4, s. 72-73.
 • Kaczmarek K., Zawartość spuścizny archiwalnej Szułdrzyńskich w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 2001/2002, nr 8/9, s.234-247.
 • Kleiber A., „Trudny czytelnik” w Bibliotece Raczyńskich. W: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2010, nr 1 (20), s. 60 – 71.
 • Kleiber A., Czytelnictwo w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000 – 2009. W: Toruńskie Studia Bibliologiczne 2011, R. 4, nr 1 (6), s. 121-131.
 • Kleiber A., Analiza preferencji czytelniczych w placówkach Biblioteki Raczyńskich objętych udostępnianiem w systemie Horizon. W: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2011, nr 3 (25), s. 41-58.
 • Kleiber A., Struktura wypożyczeń książek oraz udostępnień zbiorów naukowych w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000-2010. W: Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2012, nr 1 (8), s. 107-116.
 • Kleiber A., Dostępność tytułów uznanych za bestsellery oraz częstotliwość ich wypożyczeń w wybranych filiach Biblioteki Raczyńskich. W: Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 2013, nr 5/16, s. 177-189.
 • Kleniewska M., Jaki przebieg miał w mojej czytelni Turniej dla Młodocianych Czytelników "Poznaj Swój Kraj", "Poradnik Bibliotekarza" 1956, R. 8, nr 9, s. 244-246.
 • Kondziela H., Ochrona i konserwacja zabytków na terenie miasta Poznania w latach 1951-1956, "Kronika Miasta Poznania" 1951-1956, R. 24, s. 234.
 • Kondziela H., Prace konserwatorskie : miasto Poznań, "Ochrona Zabytków" 1959, R. 12, nr 2, s. 113-117.
 • Kosmanowa B., Edward Raczyński : człowiek i dzieło, Bydgoszcz 1997, 292 s.
 • Kostyrko G., Biblioteki związkowe miasta Poznania, "Bibliotekarz" 1968, R. 35, nr 10, s. 303-304.
 • Kraszewska A., Wdrażanie systemu Horizon w Bibliotece Raczyńskich, [w:] 5 lat Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Poznań 2001, s. 39-43.
 • Książki wydane nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego w Poznaniu do roku 1883 znajdujące się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, oprac. K. Suchan, Poznań 1983, 12 s.
 • Kubiak S., Biblioteki, [w:] Nauka w Wielkopolsce, Poznań 1973, s. 102-137.
 • Kubiak S., Działalność w dziedzinie kultury, [w:] Poznań : rozwój miasta w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, s. 233-236.
 • Kubiak S., Olszewski M., Rok 1945 rok pierwszy w Poznaniu : kronika wydarzeń, Poznań 1969, s. 66, 86, 89, 109, 131.
 • Leśniczak J. W. [właśc. nazwisko autorki: Leśniak], Biblioteki dziecięce na terenie st. m. Poznania, "Bibliotekarz" 1949, R. 16, nr 11/12, s. 201-202.
 • £ączyńska A., Konkurs czytelniczy "Sylwetki literackie ukazujące rozwój społeczeństwa polskiego", "Bibliotekarz" 1954, R. 21, nr 4, s. 103-111.
 • £ączyńska A., Kukiełki i cienie w czytelni dziecięcej, "Bibliotekarz" 1952, R. 19, nr 4, s. 114-115; "Teatr Lalek" 1952, nr 9, s. 40-42.
 • £ączyńska A., Parę słów o katalogach w małej bibliotece powszechnej : artykuł dyskusyjny, "Bibliotekarz" 1951, R. 18, nr 8/9, s. 134-137.
 • Malczewski Sz., O chronologii dziejów Biblioteki Raczyńskich, czyli jeden rok z perspektywy 185 lat istnienia poznańskiej książnicy, „Winieta” 2/2014.
 • Malczewski Sz., Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, „Forum Bibliotek Medycznych”, R. 7, 2014, Nr 1 (13), s. 326-341.
 • Malczewski Sz., Jak poznaniacy wywalczyli sobie książnicę. Batalia o rozbudowę Biblioteki Raczyńskich, „Kronika Miasta Poznania” 4/2015, s. 245-262.
 • Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987, s. 43, 107-109, 117, 124.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, [w:] Informator Bibliotekarza na rok 1959, Warszawa 1958, s. 137-138.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu : informator 1829-1959, Poznań 1959, 20 s.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego Poznań, Plac Wolności 19 : informator, Poznań 1975, 39 s. [tekst: K. Ewicz].
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu : 1829-1979. Warszawa-Poznań 1979.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu : 160 lat, oprac. J. Wiśniewski, Poznań 1989, 18 s.
 • Mrugasiewicz I., Bibliofilstwo w Poznaniu w latach 1923-1988, Poznań 1989, 21 s.
 • Mrugasiewicz I., J. I. Kraszewski 1812-1887, Poznań, 1987.
 • Mrugasiewicz I., Spuścizny w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 2001/2002, nr 8/9, s.225-234.
 • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, tekst i oprac. J. Matysiak. Poznań 1989.
 • Myśli, tudzież zadania różne o Bibliotece staraniem Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w ubiegłym stuleciu wystawionej, o jej fundatorze i bibliotekarzach z pism wszelkich tak zapomnianych jak i współczesnych zaczerpnięte, oprac. J. Wiśniewski, Poznań 1989.
 • Olejniczak B., A jednak problem..., "Tygodnik Zachodni" 1957, R. 2, nr 9, s. 7.
 • Olejniczak B., Stan aktualny i perspektywiczne problemy rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, "Kronika Miasta Poznania" 1960, R. 28, nr 4, s. 26-34.
 • Olejniczak B., 130 lat Biblioteki Raczyńskich, "Bibliotekarz" 1959, R. 26, nr 7/8, s. 194-196.
 • Pater W., Zasoby archiwalne Izby Pamięci Jerzego Pertka w Poznaniu, "Nautologia" 1995, nr 2, s. 22-24.
 • Pawlak L., Powszechne biblioteki publiczne, [w:] Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954, Warszawa 1956, s. 22-72.
 • Perły piśmiennictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, tekst i wybór ilustracji K. Ewicz, Poznań 1989.
 • Polaszewska W., Wydawnictwa bibliograficzne w pracy bibliotekarza : w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, "Bibliotekarz" 1956, R. 23, nr 7, s. 208-210.
 • Poślednicka J., Archiwalia ruchu muzycznego "Pro Sinfonica" w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 1998, s. 147-153.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione (w konkursie na projekt rozbudowy Biblioteki Raczyńskich), "Architektura Murator", 2004 nr 4 s. 74-80.
 • Prajerówna K., O współzawodnictwie w upowszechnianiu literatury marksistowskiej i popularnonaukowej w wypożyczalni Nr 3 Publ. Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu, "Bibliotekarz" 1950, R. 17, nr 3/4, s. 44-46.
 • Próchnicka K., Dokumentowanie współczesności, czyli o nowej misji Biblioteki Publicznej : [nagrania na wideo], "Bibliotekarz" 1990, nr 4, s. 25-26.
 • Róg-Mazurek F., Bibliotekarze poznańscy rozpoczęli współzawodnictwo pracy, "Bibliotekarz" 1950, R. 17, nr 3/4, s. 43-44.
 • Róg-Mazurek F., Biblioteki i czytelnictwo na terenie Poznania, [w:] Poznań : dzieje, ludzie, kultura, Poznań 1953, s. 220-224.
 • Róg-Mazurek F., Wielka sieć biblioteczna stoł. miasta Poznania : książka dla mas, "Kronika Miasta Poznania" 1950, R. 23, s. 161-169.
 • Róg-Mazurek F., Współpraca bibliotek powszechnych z bibliotekami naukowymi : (na przykładzie Publ. Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu), "Przegląd Biblioteczny" 1953, R. 21, z. 3, s. 203-210.
 • Serafinowska-Słomkowa E., Z myślą o dziecku, "Bibliotekarz" 1976, R. 43, nr 1, s. 30-32.
 • Sesja Sienkiewiczowska : Poznań, 4 października 1996 r., Poznań [1996], 21 s.
 • Słowiński L., Edward Raczyński : 1786-1845, Poznań 1983, 32 s.
 • Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000, Poznań 2001 [biogramy pięciu długoletnich, zasłużonych pracowników Biblioteki Raczyńskich].
 • Śmierzewski P., Komentarz do projektów konkursowych (konkurs na projekt rozbudowy Biblioteki Raczyńskich), "Architektura Murator", 2004 nr 4 s. 81-82.
 • Sobańska A., Nowe oblicze Biblioteki Raczyńskich, „Poradnik Bibliotekarza” 6/2014, s. 25–30.
 • Sobańska A., Oddział Opracowania Multimediów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu – struktura, zadania, baza programowa, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. 4, Poznań 2017, s. 185–204, dostęp: https://view.joomag.com/przegl%C4%85d-archiwalno-historyczny-t-iv-pa-h4/0510318001517222293?short
 • Sobańska A., Vetus et nova – Biblioteka Raczyńskich przestrzenią „ducha czasu”, [w:] Biblioteka w czasie, czas w bibliotece, T. 1, Przez dzieje ku współczesności. Materiały konferencyjne, Lublin 25–26 września 2014, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin 2015, s. 111–127.
 • Spaleniak W., Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu : informator, Poznań 1989, 26 s.
 • Spaleniak W., Z doświadczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów regionalnych, "Bibliotekarz" 1986, nr 4-5, s. 18-24.
 • Stare druki w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu : informator, oprac. D. Gołębiewska. Poznań 1998, 66 s.
 • Statut Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z 1829 roku. Reprodukcja rękopisu pierwszego statutu przechowywanego w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, wstęp K. Ewicz, Poznań 1979.
 • [Sto trzydzieści] 130 lat Biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu, "Kultura i Społeczeństwo" 1959, t. 3, nr 2, s. 275.
 • Suchan K., Bursztynowy Motyl, "Wiadomości Kulturalne" 1996, nr 17, s. 21.
 • Szymił E., Przeglądy nowości wydawniczych w Bibliotece Raczyńskich, "Przegląd Wielkopolski" 1995, nr 3-4, s. 92-94.
 • Tymieniecki K., Martyrologia książki, "Życie Literackie" 1945, R. 1, nr 1, s. 16-17.
 • Wielkopolscy bibliofile, red. I. Mrugasiewicz, Poznań 1987.
 • Wielkopolska w ekslibrisie : wystawa pokonkursowa : katalog, oprac. D. Gołębiewska, Poznań 1998, 32 s.
 • Z działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w latach 1979-1999, Poznań 1999, 106 s.
 • Zbiory i prace polonijne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu: informator, oprac. J. Dembski, Warszawa 1994, 94 s.
 • Zbiory kartograficzne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator, oprac. K. Ewicz, Poznań 1997, 122 s.
 • Zbiory naukowe Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator, oprac. A. Domańska, W. Spaleniak, Poznań 1995, 50 s.
 • Ziętek A., Niektóre problemy czytelnictwa dzieci w bibliotekach publicznych Poznania, [w:] Poezja i dziecko : materiały sesji literacko-naukowej, Poznań 1973, s. 153-164.
  Powrót do góry
Księgozbiory i katalogi Biblioteki Raczyńskich
 • Balcerek D., Dwa listy K. Libelta do A. Cieszkowskiego (Z korespondencji Wielkopolan), „Przegląd Wielkopolski” nr 1/2007, s. 81-83.
 • Balcerek D., Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu: Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1989 (Dyrekcja Izabelli Cywińskiej), Poznań 2006, s. 160.
 • Balcerek D., Spuścizna Conrada Drzewieckiego w Bibliotece Raczyńskich, „Winieta” 4/2009.
 • Balcerek D., Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : materiały Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu : informator, Poznań 2002, s. 104.
 • Baszko A., Bohemica w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. nauk. M. Balowski, Poznań 2011, s. 273-285.
 • Baszko A., Najważniejszy dla Biblioteki Raczyńskich dokument [o rękopiśmiennym statucie Biblioteki z 1829 r.], „Winieta” 2/2014.
 • Baszko A., Rękopiśmienne księgi z Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu, przechowywane w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, „Rocznik Biblioteki Narodowej” XLI, Warszawa 2011, s. 129-134.
 • Bederski A., Druki poznańskie wieku XVI-XVIII znajdujące się w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 1929, 44 s.
 • Catalogus alphabeticus Bibliothecae Publicae Raczyńscianae..., Posnaniae 1865, 2 t. 396 s., 362 s. [A. Popliński, J. Krąkowski].
 • Centralny Katalog Czasopism i Wydawnictw Ciągłych znajdujących się w Bibliotekach poznańskich, Poznań 1930, 287 s.
 • Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce, red. i oprac. M. £odyński [i in.], Warszawa 1961-1968, z. 1-4.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie, Warszawa 1916, s. 136; także: wyd. 2, Warszawa 1927, t. 2, s. 88-90.
 • Domańska A., „Dzienniki” Walerego Kwileckiego w Bibliotece Raczyńskich, „Winieta” 3/2007.
 • Domańska A., Papiery rodziny Korostowców w „Spuściźnie rodziny Flatau” w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, „Winieta” 3/2014.
 • Domańska A., Spuścizna rodziny Flatau w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, „Biblioteka” nr 18 (27), R. 2014, s. 49-82.
 • Ewicz K., Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego : informator o materiałach archiwalnych, Warszawa 1972, s. 189-209.
 • Gołębiewska D., Pro captu lectoris habent sua fata libelli [o druku: J.M. Heineccius, De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis, Frankfurt & Lipsk 1709], „Winieta” 2/2016.
 • I z bliska i z daleka : poczet stu felietonów umieszczonych w Kurierze Poznańskim od października 1878 do września 1880, Poznań 1881, s. 243-267.
 • Katalog Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 1885-1931, t. 1: Dokumenty nr 231-237, rękopisy nr 360-499 i druki A do K, Poznań 1932, 496 s.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Sygn. 2300-2999, pod red. Magdaleny Bugajewskiej i Izabeli Mrugasiewicz, t. 1-2, Poznań 2009.
 • Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, t. 1: Archiwum Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich 1929-1983, oprac. R. Kurewicz. Poznań 1996.
 • Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, t. 2: sygnatury DL/140 - DL/244, oprac. R. Kurewicz, Poznań 2002.
 • Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, t. 3: Sygnatury DL/245-DL/407. Spuścizna literacka Józefa Ratajczaka (1932-1999), oprac. R. Kurewicz, Poznań 2011.
 • Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, red. A. Domańska, D. Balcerek, Warszawa-Poznań 1990.
 • Księgi i sztuka: dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich. Wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29.06 – 10.08.2013, Poznań 2013.
 • Kurkówna H., Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego [w:] Informator o zbiorach rękopiśmiennych bibliotek poznańskich, Wrocław 1960, s. 22,26.
 • [Majkowski H.] hm, Nowy exlibris Biblioteki Publicznej [w Poznaniu], "Kronika Miasta Poznania" 1945, R. 18, nr 2, s. 77.
 • Majorkowski M., Dokumenty życia społecznego, "Bibliotekarz" 1999, nr 4, s.109-110.
 • Olejniczak B., Indeksowanie katalogu rękopisów, [w:] Informator o zbiorach rękopiśmiennych bibliotek poznańskich, Wrocław 1960, s. 35-47.
 • Olejniczak B., Miejska Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich : (wykaz rękopisów), [w:] Katalog mikrofilmów : Biblioteka Narodowa : Stacja mikrofilmowa, Warszawa 1954, R. 3, s. 190-200; 1957, R. 5, s. 107-112.
 • Olejniczak B., Miejska Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich : rękopisy, [w:] Katalog mikrofilmów muzycznych, Warszawa 1957, 211.
 • Olejniczak B., Stan zbiorów rękopiśmiennych Publicznej Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu, "Przegląd Biblioteczny" 1952, R. 20, z. 4, s. 389-394.
 • Olejniczak B., Współpraca międzybiblioteczna w zakresie gromadzenia zbiorów w środowisku poznańskim, "Przegląd Biblioteczny" 1968, R. 36, z. 1/2, s. 88-103.
 • Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego Biblioteki Raczyńskich. Informator, oprac. R. Kurewicz, Poznań 2010.
 • Perzyna J., Bederski A., [w:] Słownik pracowników książki polskiej, £ódź 1972, s. 50.
 • Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich. Informator, oprac. K. Klupp, Poznań 2011.
 • Proć T., Ekslibris 2010 im. Klemensa Raczaka. Katalog, Poznań 2010.
 • Proć T., Nowe nabytki grafiki i fotografii, „Winieta” 2/2011.
 • Raczyński E., Biblioteka Publiczna w Poznaniu, [w:] Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski, Poznań 1843, t. 2 [dodatek, s. IX-XXV].
 • Sosnowski M. E., Alphabetischer Katalog der Raczyńskischen Bibliothek enthaltend die Erwerbungen aus den Jahren 1865-1877, Posen 1878, 131 s.
 • Sosnowski M. E., Kurtzmann L., Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen, Bd. 1-4, Posen 1885, X, 485 + XV, 953 + XI, 667 + 277 s. [rec. Jolowicz J., "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen" 1885, s. 292-296; Warschauer A., Die Manuscripte und Urkunden der Raczyńskischen Bibliothek, tamże, s. 296-302.
 • Spaleniak W., Koncepcja reorganizacji sieci filii bibliotecznych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, [w:] Biblioteki publiczne wielkich miast, Wrocław 2002, s.46-50.
 • Stagnacja czy kreacja? Biblioteka w procesie aktywizacji kulturalnej miasta, Poznań 2010.
 • Szulc-Golska B., Wiadomości z terenu Poznańsko-Pomorskiego Koła Z. B. P. Poznań, "Przegląd Biblioteczny" 1932, R. 6, z. 4, s. 235-236.
 • Tomczyk-Kozioł K., Zbiory specjalne Biblioteki Raczyńskich i ich czytelnicy, [w:] Jakość bibliotek w naszych rękach. Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy Lublin 9-10 IX 2010, Lublin 2010, s. 143-148.
 • Urbańska A., „Das Leben als Theater”. Afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, „Biblioteka” nr 12 (21), 2008, s. 69-84.
 • Wachowicz B., Syn Polski : [wydano z okazji otwarcia Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu], Poznań 1978, 32 s.
 • Wojtkowski A., Księgozbiór krasiłowski w Bibliotece Raczyńskich, "Kronika Miasta Poznania" 1931, R. 9, nr 2, s. 147-155.
 • Wojtkowski A., Rękopisy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (nr 360-499) : [katalog], Poznań 1932, C s.
 • Wojtkowski A., Z działu rękopisów Biblioteki Raczyńskich, "Kronika Miasta Poznania" 1929, R. 7, nr 3, s. 217-221.
 • Wojtkowski A., Zaręba J., Raczyński Edward, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, £ódź 1972, s. 736.
 • Wojtkowski A.: Katalog Bibljoteki Raczyńskich w Poznaniu 1885-1931, Poznań 1932.
  Powrót do góry