Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu -           Przetargi Skip to contentKatalog Online:  

          Przetargi
Logotyp Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności Logotyp Biblioteki Raczyńskich  Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


1/2015/pn Wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem, tj. z zainstalowaniem i uruchomieniem oraz instruktażem personelu dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wybrał najkorzystniejszą ofertę. [PDF]
 
1/2015/pn Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem Drukuj
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu multimedialnego wraz zwdrożeniem, tj. z zainstalowaniem i uruchomieniem oraz instruktażem personelu dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Miejscem dostawy sprzętu i wyposażenia, wraz z montażem i wdrożeniem dla potrzeb Biblioteki Raczyńskich,jest gmach Biblioteki Raczyńskich mieszczący się w Poznaniu przy pl. Wolności 19/ al. Marcinkowskiego 23/24.
Pod pojęciem dostawy sprzętu rozumie się dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wrazz transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem sprzętów i wyposażeniaoraz wdrożeniem i sprawdzeniem działania urządzeń i aplikacji składających się na system multimedialny,dostarczeniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do uruchomienia sprzętu i wyposażenia,zapewnienie serwisu w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie z zakresuprzedmiotu umowy dla personelu Zamawiającego zarówno na poziomie administracyjnym jak i użytkowym;zakres oraz ilość godzin ustalone zostaną przez Zamawiającego; ilość godzin szkolenia nie większa niż 16.
Sprzęty i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wadprawnych i fizycznych i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów iinwestycji oraz są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymiobowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełna dokumentacja
 
Zaproszenie do złożenia oferty na podnośnik do serwisowania fasady Drukuj
Tekst zaproszenia do złożenia oferty [PDF]